Wymiany i zwroty


Klient w ciągu 14 dni może złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży internetowej bez podania przyczyny.

 

Reklamacje i zwroty

 1. Klient, który nabył towar ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja złożona przez osobę nieuprawnioną pozostawiana jest bez rozpoznania.
 2. Właściciel jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji Usługi.
 3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Właściciela odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
  • b) określenie przedmiotu reklamacji;
  • c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • d) datę złożenia zamówienia
  • e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Klient żąda ich wypłaty;
  • f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłego zamówienia;
  • g) podpis Klienta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 5. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4 pkt a) -e), h) lub i), Właściciel niezwłocznie informuje Klienta o konieczności jej uzupełnienia.
 6. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych ust. 4 pkt a) -e), h) lub i), Właściciel, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 pkt g), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Właściciel traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 8. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia lub mailowo na adres: info@siegajpozdrowie.pl
 9. Właściciel niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji w formie pisemnej lub mailowej.
 10. Reklamacja może być złożona w terminie 2 lat od daty wydania zamówionego towaru, jeżeli w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia nieprawidłowości zawiadomił o nich Właściciela. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 11. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Klient jest powiadomiony.
 12. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia poprzez udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 13. Każda odpowiedź na reklamację zawiera:
  • a) firmę, która rozpatruje reklamację;
  • b) powołanie podstawy prawnej;
  • c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  • d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
  • e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
  • f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;
  • g) podpis podmiotu upoważnionego do rozpoznania reklamacji.
 14. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację zawiera dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne oraz jest doręczana przesyłką poleconą.
 15. Odpowiedź na reklamację jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę wewnętrznego postępowania reklamacyjnego. Dalsze spory mogą być skierowane na drogę postępowania przez sądem powszechnym lub na drogę postępowania polubownego, czy też mediacji.
 16. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z Właścicielem ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediacji

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi, korzystającemu ze sklepu internetowego siegajpozdrowie.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia  lub na adres e-mail: info@siegajpozdrowie.pl. Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany powyżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza dostępnego TUTAJ
 3. Klient odsyła zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu.
 4. Właściciel przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli jest ono skuteczne.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela. Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep zwraca Klientowi uiszczoną płatność, korzystając z tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. Zwrot płatności dokonywany jest w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar. 
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w odniesieniu do umów:
  • a) w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.