Regulaminy promocji konsumenckich

Regulamin promocji konsumenckiej „Crystal Mind™ 1+1”.

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Crystal Mind™ 1+1”. (dalej „Promocja”) jest Drpharma Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hryniewickiego 6B/135, 81-340 Gdynia, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450969, NIP: 5862281264, REGON: 221830064 (dalej „Organizator”).
1.2. Promocja przeprowadzana będzie w okresie od 02.09.2019 r. do 31.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
1.3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Uczestnictwo w Promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego1, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) nabycie 1 opakowania produktu Zestaw Crystal Mind™ 120 kaps. 1+1 gratis (dalej „Produkt Promocyjny”) w przeciągu czasu trwania promocji, poprzez sklep internetowy Siegajpozdrowie.pl, bądź infolinię tegoż sklepu.
2.5. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne
2.6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu organizacji Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania.

III. Zasady realizacji Promocji

3.1. W celu uzyskania darmowego opakowania Produktu Promocyjnego, Uczestnik powinien: spełnić opisane warunki (w punkcie II), w tym w szczególności co do obowiązku zakupu produktu promocyjnego. Celem zakupu produktu, uczestnik powinien skontaktować się ze sklepem internetowym Siegajpozdrowie.pl, pod numerem telefonu (58) 526 – 12 – 13 lub dodać produkt promocyjny do koszyka w sklepie internetowym on – line. Na infolinii konsultant, po złożeniu zamówienia na produkt promocyjny, złoży realizację wysyłki do uczestnika promocji dwóch opakowań produktu Crystal Mind™ 120 kaps.. W sklepie internetowym on – line, realizacja zamówienia produktu promocyjnego, będzie skutkowała wysłaniem do Klienta dwóch opakowań produktu Crystal Mind 120 kaps.
3.2. Niezbędne do zamówienia dane powinny zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika;
b) adres dostarczenia przesyłki dla Uczestnika
c) numer telefonu Uczestnika;
d) adres e-mail uczestnika (jeżeli posiada).
3.3. W Promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w formularzu podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.
3.4. Organizator nie uwzględni zgłoszeń na zamówienia powyżej 3 produktów promocyjnych w przy jednym zakupie.
3.5. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami realizowanymi przez sklep internetowy Siegajpozdrowie.pl.
3.6. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w promocji maksymalnie 3 razy w czasie trwania promocji. Organizator nie uwzględni zgłoszeń nadanych po tym terminie.
3.7. W zależności od wybranego przez Uczestnika sposobu dostarczenia Produktu Promocyjnego, zostanie ono dostarczone do Uczestnika w określonym terminie
a) nieprzekraczającym 3 dni roboczych w przypadku wybrania usługi kurierskiej
b) nieprzekraczającym 7 dni roboczych w przypadku wybrania usług Poczty Polskiej
3.8. W przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki i zwrocie Produktu Promocyjnego do Organizatora, należy skontaktować się ponownie ze sklepem internetowym Siegajpozdrowie.pl i złożyć zamówienie na ponowną wysyłkę. W wyżej opisanym przypadku, przesyłka zostanie zrealizowana na koszt Uczestnika.
3.9. W przypadku ponownego zwrotu Produkt Promocyjny przepada na rzecz Organizatora, a roszczenie o jego wydanie wygasa.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia; w terminie do 31.10.2018 r. lub najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania ewentualnej odmowy wysłania Produktu Promocyjnego przez Organizatora. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.
4.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
4.3. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia.
4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony telefonicznie oraz listownie na adres podany na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


V. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Produktu Promocyjnego w przypadku, zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika po złożonym zamówieniu.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem doręczenia lub nie doręczeniem przesyłki, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na które został wysłany Produkt Promocyjny.
5.3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestnika do 1 dodatkowego opakowania produktu Crystal Mind™ 120 kaps., w przypadku zakupu jednego opakowania produktu promocyjnego.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji przed datą wskazaną w punkcie 1.2 Regulaminu bez podania przyczyn. O zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną powiadomieni przez informacje zamieszczone na Stronie WWW Promocji lub przez inne publiczne ogłoszenie zakończenia Promocji.
6.2. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji zgodnie z postanowieniem punktu poprzedzającego, Organizator uwzględni zgłoszenia Uczestników przekazane przed tą datą.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji. O zmianie regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez informacje zamieszczone na Stronie WWW Promocji lub przez publiczne ogłoszenie w inny sposób.
6.5. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
6.6. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.


1Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego