Regulamin Programu „System poleceń dla siegajpozdrowie.pl”

Właścicielem Sklepu internetowego www.siegajpozdrowie.pl oraz operatorem witryny internetowej jest Drpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6B/135, 81-340 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000450969, NIP: 5862281264, REGON: 221830064.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Osoba polecająca– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będąca zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego, która korzysta z programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl”, przekazując osobie poleconej link polecający lub kod kuponu, dostępny po zalogowaniu na konto użytkownika sklepu internetowego, otrzymując dzięki temu rabat na kolejne zakupy.
 2. Osoba polecona– osoba polecana przez osobę polecającą, będąca pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, niebędąca użytkownikiem sklepu internetowego, która dokonując pierwszego zakupu za pomocą odnośnika lub kodu kuponu otrzymanego od osoby polecającej zawarła umowę z Drpharma Sp. z o.o. na zakup towaru dostępnego w ofercie sklepu internetowego, dzięki czemu otrzymuje rabat na pierwsze zakupy.
 3. Użytkownik– osoba polecająca, lub osoba polecona, korzystająca z oferty Sklepu internetowego.
 4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Regulamin– niniejszy regulamin Systemu Poleceń dla siegajpozdrowie.pl.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.siegajpozdrowie.pl, za pośrednictwem, którego osoba polecająca lub osoba polecona, może nabyć prezentowane w sklepie Towary.
 7. Program „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl”– usługa lojalnościowa dostępna w ramach wykorzystania funkcjonalności Sklepu internetowego.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie ,,System Poleceń ” dostępnym w ramach wykorzystania funkcjonalności sklepu internetowego siegajpozdrowie.pl.
 2. Niniejszy regulamin normuje świadczenie usług koniecznych dla funkcjonowania programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’ i stanowi regulację szczególną w stosunku do regulaminu sklepu internetowego siegajpozdrowie.pl dostępnego pod adresem https://siegajpozdrowie.pl/regulamin/, który stosuje się w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem.
 3. Program „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’ jest przeznaczony dla osób polecających ofertę Sklepu internetowego swoim znajomym (osobom poleconym), którzy w wyniku takiego polecenia dokonali zakupu towaru dzięki otrzymanemu indywidualnemu linkowi lub kuponowi.
 4. Korzystanie z usługi „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl” jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka internetowa w wersji: Firefox w wersji 16 i nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 16 i nowszej (lub inna odpowiadająca wymaganiom) b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 5. W celu korzystania z programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl” zarówno osoba polecająca, jak i osoba polecona powinna we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Możliwość skorzystania z programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl” przeznaczona jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie po zalogowaniu się na konto użytkownika i mogą pobrać go, a także sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje handlowe zamieszczone w związku z realizacją programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

Zasady korzystania z programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl”

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi jest dokonanie rejestracji w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego siegajpozdrowie.pl a następnie zaakceptowanie regulaminu dostępnego po zalogowaniu, na koncie użytkownika.
 2. Drpharma Sp. z o.o. jako administrator danych klientów nie będzie świadczył usługi „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl” względem osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych, z wyłączeniem podmiotów niepodlegających  Ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Osoba polecająca, będąca zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. i ust. 2., po zalogowaniu do sklepu internetowego uzyskuje w swoim koncie użytkownika opcję polecenia znajomego (osoby poleconej). Opcja ta polega na posiadaniu na indywidualnym koncie użytkownika linku polecającego i kodu kuponu, które osoba polecająca może przekazywać swoim znajomym, za pomocą dowolnej metody komunikacji elektronicznej (e-mail, Facebook, Twitter, G+)
 4. W wypadku, gdy działania osoby polecającej zmotywują osobę poleconą do zakupienia towaru na zasadach określonych w regulaminie Sklepu internetowego siegajpozdrowie.pl. wówczas osobie polecającej (po całkowitym opłaceniu zamówienia przez osobę poleconą) zostanie przyznany rabat w wysokości 10 punktów, które może wykorzystać na kolejne zakupy z zastrzeżeniem, iż zamówienie nie może być w całości opłacone z przyznanych punktów, a maksymalnie w 50% jego wartości.
 5. Osoba polecająca może polecić dowolną ilość osób.
 6. Osoba polecona po uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym, dokonując pierwszych zakupów w sklepie internetowym dzięki otrzymanemu linkowi polecającemu, bądź kodowi kuponu od osoby polecającej dzięki której skorzystała z oferty, przy dokonaniu zakupów na kwotę powyżej 50 zł otrzyma rabat w wysokości 10,00 zł na pierwsze zakupy.
 7. Zarówno osoba polecająca, jak i osoba polecona pozyskują informację o przyznaniu rabatu drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
 8. W sytuacji anulowania zamówienia przez osobę poleconą, rabat przyznany osobie polecającej również podlega anulowaniu.
 9. Drpharma Sp. z o.o. może pozbawić osobę polecającą prawa do korzystania z programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl”, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez osobę polecającą Regulaminu lub Regulaminu sklepu internetowego, a w szczególności, gdy osoba polecająca:
  • a) podała w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • b) dopuściła się podczas korzystania z usługi naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Sklepu internetowego;
  • c) dopuściła się innych zachowań, które zostaną uznane przez Drpharma Sp. z o. o.. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drpharma Sp. z o.o.;
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl”, nie może powtórnie skorzystać z usługi bez uprzedniej zgody Drpharma Sp. z o. o.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczoną usługą usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 12. Osoba polecająca zobowiązana jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • b) korzystania z programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl” w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w związku ze świadczoną usługą niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystania z programu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Drpharma Sp. z o.o.;
  • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w związku ze świadczoną usługą jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • f) korzystania z usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego siegajpozdrowie.pl, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 13. Drpharma Sp. z o.o. nie jest stroną stosunku prawnego łączącego  osobę polecającą z osobą poleconą.
 14. Drpharma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieterminowe wykorzystanie przez osobę polecającą przyznanego mu rabatu.
 15. Osobie polecającej nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Drpharma Sp. z o.o. z tytułu utraty rabatu.
 16. Drpharma Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji rabatu w następujących przypadkach:
  • a) upływu terminu ważności rabatu,
  • b) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację rabatu, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Drpharma Sp. z o.o. W takim wypadku Drpharma Sp. z o.o. w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji rabatu.
 17. Zwrot przez osobę polecającą oraz poleconą towarów nabytych przy wykorzystaniu rabatu jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie internetowym.

Rabat

 1. Wszelkie przyznane osobie polecającej oraz poleconej rabaty określone są w polskich złotych lub w postaci punktów.
 2. 1 punkt rabatowy uzyskany przez osobę poleconą w wyniku zakupów dokonanych przez osobę poleconą = 1 zł.
 3. Realizacja przyznanego rabatu następuje podczas składania zamówienia, poprzez wpisanie otrzymanego kodu w określonym polu „kod rabatowy”, które jest dostępne w koszyku zakupowym Sklepu internetowego pod adresem www.siegajpozdrowie.pl.
 4. Wszystkie rabaty są widoczne w panelu administracyjnym osoby polecającej i poleconej.
 5. Rabaty nie podlegają zsumowaniu.
 6. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.
 7. Użytkownicy nie mają możliwości zamiany przyznanego im rabatu na wypłatę gotówkową.
 8. Osobie polecającej przysługuje rabat tylko za pierwsze zamówienie dokonane przez każdą osobę poleconą.
 9. Otrzymane w wyniku poleceń rabaty osoba polecająca może wykorzystać podczas zakupów w sklepie internetowym siegajpozdrowie.pl
 10. Rabat nie może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów dostawy Towarów.
 11. Rabat jest ważny przez rok (365 dni) od dnia jego otrzymania.

Reklamacja programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’

 1. Drpharma Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnej realizacji programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 2. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’ Użytkownicy są zobowiązani zgłosić powyższe Drpharma Sp. z o. o.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem usługi może zgłaszać telefonicznie pod numerem: (58) 526-12-13, mailowo pod adresem info@siegajpozdrowie.pl, bądź też pisemnie na adres: Drpharma Sp. z o.o. ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia. 
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.
 5. Drpharma Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów, innych treści przetwarzanych w ramach realizacji programu „System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl”, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Drpharma Sp. z o.o.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Drpharma Sp. z o.o., jej poszczególnych elementów, a także jego wyglądu, jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Drpharma Sp. z o.o., stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’ dostępnego w ramach funkcjonalności Sklepu internetowego jest Drpharma Sp. z o.o. Dane osobowe użytkowników w związku z realizacją programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’ są przetwarzane w celu świadczenia usługi dostępnej drogą elektroniczną (określonej w regulaminie sklepu internetowego Drpharma Sp. z o.o.),  celach marketingowych, oraz w celach reklamacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww. celów. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Jednocześnie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z programu ,,System Poleceń dla siegajpozdrowie.pl’’. Dane osobowe zarówno osoby polecającej jak i osoby poleconej mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownicy oświadczają, iż pozyskali zgody na udostępnienie danych osobowych osób, którym polecają ofertę oraz na przetwarzanie ich danych osobowych przez Drphrarma Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni w zakresie danych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału w programie „System poleceń dla siegajpozdrowie.pl” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz Regulaminem programu.”

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drpharma Sp. z o.o. a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drpharma Sp. z o.o. a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Drpharma Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Regulaminu sklepu internetowego, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.